مدت زمان تقریبی مطالعه : 5 دقیقه 1-مشتریان شاکی پرحرف و پر قیل و قال : این قبیل مشتریان تمایل به حرف زدن زیاد دارند و سر و صدای آن نیز زیاد است در مقابل این مشتریان با زیرکی مذاکره را مدیریت کنید برای این کار از آن‌ها بخواهید توضیحات شان را ارائه کنند و شما با